Grad Ludbreg poziva oštećenike na čijoj je imovini s područja Grada Ludbrega nastala šteta od prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, da podnesu prijavu štete Gradu Ludbregu.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN može se preuzeti na web stranici Grada Ludbrega – www.ludbreg.hr kao i u prostorijama Grada Ludbrega.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

– preslika osobne iskaznice

– preslika kartice žiro računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta na kojem je vidljiv IBAN žiro računa

Ako radi o štetama u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku pojedinu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: grad@ludbreg.hr, mirjana.balazinec@ludbreg.hr ili tina.novak@ludbreg.hr, predati osobno u prostorijama Grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 14 ili dostaviti poštom na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42 230 Ludbreg, uz naznaku: Prijava štete od prirodne nepogode.

Prijave se primaju do četvrtka – 1. lipnja 2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.